ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น จาก สสอท. ประจำปี 2563

 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมและ ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563UploadImage
UploadImage
 
 
 
ดร.เอกฉัตร บ่ายคล้อย
รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563
18 พฤศจิกายน 2563
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
view: 56 shares: