ข่าว/กิจกรรม

รางวัลนักศึกษาดีเด่น จาก สสอท. ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.เอกฉัตร บ่ายคล้อย
รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2563
view: 74 shares: