ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561

ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม

ศิษย์เก่าดีเด่น

ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage


โดยได้เข้ารับรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 48 shares: