ข่าว/กิจกรรม

ใกล้สิ้นสุดแล้ว กับ Professional Skill ครั้งที่ 14

 

Professional Skill ครั้งที่ 14
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) ทั้ง 4 หลักสูตรหลักสูตร IoT
หลักสูตร Big Data
หลักสูตร Cyber Security
หลักสูตร Industries transformation 

view: 44 shares: