ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น จาก สสอท. ประจำปี 2562

               สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 ในวาระครบรอบ 42 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ ขึ้น

  ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน 


               ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 

จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 

โดยในปีนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สาวิตรี จูเจี่ย

 

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร้อยตรี โชคชัย เอกศรีวิชัย 

#ITSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 41 shares: