ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น จาก สสอท. ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

โดยในปีนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่


รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.สาวิตรี จูเจี่ย


รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยตรี โชคชัย เอกศรีวิชัย


UploadImage


นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งระดับปริญญาตรี- โท- เอก ตั้งแต่ปี 2553 - 2562 รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล


UploadImage 
view: 69 shares: