ข่าว/กิจกรรม

ครั้งที่ 7 แล้ว !!! กับ Professional Skill

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) 4 หลักสูตร 
              หลักสูตร Industries transformation หัวข้อ Digital Customer into New Digital Market
              หลักสูตร IoT หัวข้อ  CAT LoRa
              หลักสูตร Cyber Security หัวข้อ Risk Management
              หลักสูตร Big Data หัวข้อ  Apache Hadoop with High Availability/Apache Zookeeper/Data Ingesting with Java and Sqoop

 
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 หลักสูตร ได้รับความรู้ เทคนิค Work shop case study กันอย่างเต็มที่กับวิทยากรผู้มากความสามารถจากภาคอุตสาหกรรม
เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
ที่นี่!!! คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
#nondegree
#ITSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 23 shares: