ข่าว/กิจกรรม

IT SPU ชวนฟัง Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 8

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

การปรับเปลี่ยนองค์กรให้รอดในยุคดิจิทัล
ด้วย Digital Transformation


โดย

ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
 
view: 40 shares: