ข่าว/กิจกรรม

UP SKILL & RE SKILL บัณฑิตพันธุ์ใหม่ IT Non Degree

บรรยากาศการอบรม UP SKILL & RE SKILL ทั้ง 4 หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่

 

1. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
(Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data Technology)
 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 (Technology Internet of Things for Industry 4.0)
 

3. หลักสูตรความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล (Cyber Security for Online Business)
 

4. หลักสูตรการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก
(Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)

ภาพบรรยากาศ

view: 232 shares: