ข่าว/กิจกรรม

IT SPU ชวนฟัง Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 7

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

เรียนรู้โปรแกรมบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์แนวใหม่
ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายกับโรงพยาบาลมากกว่า 20 แห่ง


UploadImage

โดย
คุณวสันต์ สายทอง

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 2 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 57 shares: