ข่าว/กิจกรรม

โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019

!!! เปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนกับกิจกรรมดีๆๆ
ของรายวิชา BCS118 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

UploadImage

ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และกระทรวงศึกษาธิการ (MOE)

เพื่อส่งนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อโฆษณา 
จากหลากหลายโจทย์ของบริษัท อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท

ประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ITSPU
#เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
view: 110 shares: