ข่าว/กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนอบรม ฟรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาและเติมศักยภาพของบุคลากรทุกภาคส่วน ให้มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ เพื่อสนับสนุนและผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

UploadImage1. หลักสูตรเทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0  
        (Technology Internet of Things for Industry 4.0)
        รายละเอียดคลิก http://bit.ly/IoT-SPU

UploadImage

2. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า 
    (Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data Technology)

    รายละเอียดคลิก  http://bit.ly/Big Data-SPU 

UploadImage

3. หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล
    (
Cyber Security for Online Business) 
    รายละเอียดคลิก http://bit.ly/Cyber-SPU

UploadImage

4. หลักสูตรการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก 
   (Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)

   รายละเอียดคลิก http://bit.ly/transform-SPU

UploadImage

อบรม ฝึกปฏิบัติทุกวัน ศุกร์ - เสาร์
(27 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2562)
ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

*** อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด ***

ลงทะเบียนได้ที่
http://opn.to/a/F3Jxx

หรือ
http://bit.ly/joinspuit


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Tel. 0 2558 6888 ต่อ 2196, 2212


UploadImage
 
view: 786 shares: