บริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประยุกต์ใช้ MS Excel เพื่อการวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูล"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประยุกต์ใช้ MS Excel เพื่อการวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูล

โดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

ระหว่างวันที่ วันที่ 23-24 มกราคม 2562 ซึ่งผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3  ตั้งใจเรียน และทำ Workshop เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรกันอย่างเต็มที่...

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-1006 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#ITSPU
#MakeITYourWay
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 0 shares: