ข่าว/กิจกรรม

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คว้า 2 รางวัล ผลการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2561 
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นี้

1. รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้แก่ นายทินภัทร บริรักษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้แก่ นายณัฐวุฒิ กอแก้วปฐมกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
view: 151 shares: