ข่าว/กิจกรรม

สร้างแนวคิดต่างด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต Tech Talk Season 3#6

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ ชวนฟัง Tech Talk Season 3#6  
หัวข้อ “สร้างแนวคิดต่างด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต Design Thinking 
และ Customer Journey” 
โดย ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม 
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/08NKu3hE8jY8OlAW2
view: 139 shares: