บริการวิชาการ

การอบรมการใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ Google Form และ Lucid chart Diagrams

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการแบ่งปันความรู้ด้าน ICT ให้กับชุมชน หัวข้อเรื่อง "การอบรมการใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และ Lucid chart Diagrams ให้แก่โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์" ให้กับบุคลากรโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์  
view: 0 shares: