ข่าว/กิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงวิชาการในชื่องาน โครงการปัจฉิมนิเทศ IT-2018 เพื่อชี้แนวทางที่ถูกต้องแก่นักศึกษา และสร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่ออย่างภาคภูมิใจและมีประสิทธิภาพ  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 11 ห้องอิดิทอเรียม 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
view: 203 shares: