ข่าว/กิจกรรม

Success Stories รู้จัก Rhythm Thailand จาก Zero จนเป็น Hero สู้ชีวิตกับธุรกิจ 100 ล้าน#Tech Talk Season2#11

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ “Success Stories รู้จัก Rhythm Thailand จาก Zero จนเป็น Hero สู้ชีวิตกับธุรกิจ 100 ล้าน ”

Tech Talk Season2#11
โดย คุณอิงอร ดิลกธราดล
CEO Innovation Time Co.,Ltd.

ณ ห้อง ออดิทอรียม 1 ตึก 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/SMsSOt4XLBFdkq5y1
view: 211 shares: