รู้จักคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี                       UploadImage
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก: Ph.D. (Computer Engineering)
Kasetsart University, Thailand
ปริญญาโท: M.Sc. (Computer Science)
Prince of Songkla University, Thailand
ปริญญาตรี: B.Sc. (Mathematics)
Prince of Songkla University, Thailand
ประสบการณ์การทำงาน :
Sripatum University
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer Science (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)
Asia Credit Public Company Limited 
ตำแหน่ง: Assistant Vice President (Technical) (พ.ศ.2539-2541)
University of the Thai Chamber of Commerce 
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer (พ.ศ.2534-2539)
รางวัลที่ได้รับ :
Book Translator (English-Thai), “SCHUAM’S outlines: Theory and Problems of programming with Java”, John R. Hubbard, ISBN: 974-208-187-5, (จาก) McGraw-Hill, 2001.
Book Translator (English-Thai), “Fundamental of Computing II : Abstraction, Data Structures,
and Large Software System”, Allen B. Tucker,ISBN : 974-208-166-2 (จาก) McGraw-Hill, 2002.

ตำรา :

-Book Translator (English-Thai), “SCHUAM’S outlines: Theory and Problems of programming with Java.” 2001. John R. Hubbard, ISBN: 974-208-187-5, (จาก) McGraw-Hill.
-Book Translator (English-Thai), “Fundamental of Computing II : Abstraction, Data Structures, and Large Software System.” 2002. Allen B. Tucker,ISBN : 974-208-166-2 (จาก) McGraw-Hill.
-ธนา สุขวารี. “วิชา MAT231 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง.” 2557. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

งานวิจัย :

-Thana Sukvaree, Asanee Kawtrakul, Jean Caelen. “Optimizing Coherence in Thai Text for Summarization.” 2008. IEICE journal.
-Patcharee Varasai, Chaveevan Pechsiri, Thana Sukvaree, Vee Satayamas and Asanee Kawtrakul. “Building an Annotated Corpus for Text Summarization and Question Answering.” 2008. LREC conference, Marrakech (Morocco).
-Thana Sukvaree, Asanee Kawtrakul, Jean Caelen. “Thai Text Coherence Structuring with Coordinating and Subordinating Relations for Text Summarization.” 2007. CONTEXT 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI).
-Methee Wattanamethanont, Thana Sukvaree and Asanee Kawtrakul. ”Discourse Relation Recognition by using Naive Bayesian Classifier.” 2005. The 9th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005).
-Jirawan Chareonsuk, Thana Sukvaree and Asanee Kawtrakul. “Thai Elementary Discourse Unit Segmentation by Discourse Segmentation Cues and Syntactic Information.” 2005.
-Thana Sukvaree, Jirawan Charoensuk, Metee Wattanamethanont and Asanee Kawtrakul. “RST based Text Summarization with Ontology Driven in Agriculture Domain.” 2004. Workshop on Supporting Multilinguality in Agricultural Information Access.
-ศิริรัตน์ ตันตระกูล, ธนา สุขวารี. “การกำหนดปริมาณสินค้าสำรองที่เหมาะสมโดยใช้การสร้างแบบจำลอง กรณีศึกษา ธุรกิจนำเข้าสารทำความเย็น.” 2557. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
บทความวิชาการ
-ศิริรัตน์ ตันตระกูล, ธนา สุขวารี. “การจำลองรูปแบบสินค้าคงคลัง ด้วยการกำหนดปริมาณสินค้าสำรองที่เหมาะสม กรณีศึกษา ธุรกิจนำเข้าสารทำความเย็น.” 2557. SPUCON2014. 
-Norapat Permpool, Thana Sukvaree. “Ontology Web-Based Learning for Knowledge Management Boundary.” 2011. Conference of The International Journal of Arts and Science.

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม