การบริหารคณะ

สารคณบดี

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตใหม่ทุกท่าน และขอชื่นชมในความวิริยะ อุตสาหะ ที่ทุกท่านได้พากเพียรพยายามในการเรียนรู้ สิ่งที่เป็นทั้งศาสตร์ของชีวิตและวิทยาการที่นำไปสู่การพัฒนาให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ
     ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่สังคมถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา บัณฑิตจึงควรสร้างความพร้อมให้กับตนเอง โดยตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแสวงหาความก้าวหน้าจากศาสตร์ใหม่ ๆ ที่เข้ามาในลักษณะที่เป็น Disruptive Technology เพราะในด้านที่เป็นประโยชน์ของเรื่องดังกล่าว ก็เป็นโอกาสให้แก่ผู้ที่เข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความสำเร็จบนสิ่งใหม่ ๆ จะเกิดขึ้นในอนาคต
     ท้ายที่สุดนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอส่งความปราถนาดีมายังท่านผู้ปกครองและบัณฑิตทุกท่าน ขอให้ท่านได้ประสบแด่ความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปในอาชีพการทำงานตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี

ปรัชญา : “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

ปณิธาน : “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบานและคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ : เป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ : พันธกิจหลัก 4 ประการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วน