คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่มีปณิธานที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่นำไปสู่การสร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นตัวตนของนักศึกษา ภายใต้คำกล่าว “Make IT Your Way: สร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นคุณ”  

                ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า พวกเราทุกคนก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมของประเทศไปสู่การเป็นประเทศในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่นักศึกษาของคณะต้องมีความสามารถในการพัฒนา ประยุกต์และปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานบัณฑิต ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Technology) จึงได้มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงทั้งองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในวิชาชีพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของภาคอุตสาหกรรม โดยได้ออกแบบแกนความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลออกเป็น 5 แกน ประกอบด้วย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีบล๊อกเชน (Block chain) เทคโนโลยีคลาว์ดคอมพิวติ้ง (Cloud computing) เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า (Big Data) และ เทคโนโลยีไอโอที (IoT)  ซึ่งถูกเรียกกล่าวในคำว่า “เทคโนโลยีดิจิทัล : ABCDI” โดยบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในทุกๆหลักสูตรของคณะ

                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการบริหารหลักสูตรในสายเทคโนโลยีทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถนำความรู้และทักษะไปพัฒนา ประยุกต์ร่วมกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
 
                 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering) มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี IoT ไปทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นต้น ประกอบกับแนวโน้มที่เกิดการบูรณาการการหลอมรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเทคโนโลยีไอโอที AIOT (AI + IoT) ซึ่งบุคลากรในสายอาชีพวิศวกรด้านเอไอโอทีนี้เป็นที่ต้องการในโลกอุตสาหกรรมใหม่เป็นจำนวนมาก 
                 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถทำงานดูแล บริหารจัดการและแก้ปัญหาทางเทคนิคทางโครงสร้างงานระบบพื้นฐานของสายงานด้านเทคโนโลยี (IT Infra Structure) ทั้งในส่วนงานบริหารจัดการระบบงาน Server และ ระบบ Cloud โดยมีการพัฒนาความรู้เชิงลึกลงไปในเรื่องการดูแลบริหารความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งตลาดงานในปัจจุบัน มีความต้องการบุคลากรในสาขาอาชีพนี้เป็นจำนวนมากเช่นกัน
                 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Computer Science and  Software Development Innovation : CSI) เป็นหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในสายงานพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ซึ่งตลาดงานมีความขาดแคลนบุคลากรด้านนี้จำนวนมากเช่นกัน โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่นที่ได้ออกแบบให้ผู้เรียนได้ลงมือทำในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในแบบSoftware Full Stack Development ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สนับสนุนการทำงานกับเทคโนโลยีดิจิทัล ABCDI  
                ทั้งนี้ นักศึกษาจะมีภาคปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาไปจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของการศึกษา ที่ฝึกประสบการณ์จริงกับทางผู้ประกอบการ โดยทุกหลักสูตรจะมีการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 5 แกน ABCDI ไว้อย่างลงตัว เพื่อให้บัณฑิตได้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ
                นอกจากการศึกษาขั้นต้นในระดับปริญญาตรีแล้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ MS.IT. และ PhD.IT. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกในการนำวิทยาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิจัย ซึ่งมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามามากกว่า 27 รุ่นในระดับปริญญาโท และ 18 รุ่นในระดับปริญญาเอก โดยมีรางวัลผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับประเทศจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเทศไทย (สสอท) มากกว่า 15 รางวัล ติดต่อกันมาตลอดเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่า ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ของโลกดิจิทัล สามารถเข้ามาเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม