เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

อาจารย์ชานนท์ สุราภา
ผู้จัดการโครงการ ศูนย์วิทยบริการ
โทร : 025791111 ต่อ 3008
แฟกซ์ : 02 579 8662
นางสาวนริศรา โหรากุล
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ศูนย์วิทยบริการ
โทร : 02 579 1111 ต่อ 3055