สำนักงานเลขานุการ

อาจารย์กรชพร มูลธิจันทร์
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3000
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011
อาจารย์สุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์
อาจารย์ประจำ สำนักงานเลขานุการ
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3047
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011
นางสาวศิวาพัชร์ เศรษฐาสิริโชติ
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการ
ดูแลงานศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3003-4
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011
นายจักรพันธ์ ยันบัวบาน
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการ
ดูแลงานกิจการพิเศษและกิจกรรมนักศึกษา
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3016
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011
นายอนุชา บุญมา
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการ
ดูแลงานสื่อสารการตลาดและเทคโนโลยี
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3012
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011