ผู้อำนวยการหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น

- คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
- ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
- ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
- อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทร : 025791111 ต่อ 3005
แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/กิจกรรมนักศึกษา
- ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3024
แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
- ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคปกติ, ภาคเสาร์-อาทิตย์)
โทร : 025791111 ต่อ 3023
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011
ดร.สุพรรณี สมานญาติ

- รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3045
แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร

- รองผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- รองผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3047
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล

- ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3046
แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011