เจ้าหน้าที่หลักสูตร

นางสาวพนิดา อังวราวงศ์

เจ้าหน้าที่หลักสูตร
-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-หลักสูตรศึึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3054
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011
นางสาวสุพรรณี คำมา

เจ้าหน้าที่หลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ , ภาคเสาร์-อาทิตย์
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3016
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011
นางสาวลภัสรดา ฉากกลาง

เจ้าหน้าที่หลักสูตร
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3046, 3047
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011