อาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ

- อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
- อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3039
แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา

- ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ
- อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
- อาจารย์ประจำหลักสุตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3055
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร ลาภธเนศ

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
- อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3054
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัติ จันทราช

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3032
แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011