ผู้อำนวยการหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และผู้อำนวยการหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

- D.I.B.A. (International Management), Nova Southeastern University, U.S.A., 2003
- D.B.A. (Marketing), The University of Sarasota, U.S.A.,1998
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

- D.B.A. (Business Administration), วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
- M.B.A (International Business), Asian Institute of Technology,Thailand, 2000
- ศศ.บ (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 2535
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

- D.B.A. (Business Administration Information Systems), Nova Southeastern University, U.S.A, 2001
- บธ.ม. (กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร),มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2535
- วท.บ (สถิติ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532

อาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

- Psy.D.(Management) California School of Professional Psychology, Alliant International University U.S.A., 1999
- บธ.ม.(กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2538
- วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

- Ph.D. (Management of Technology), Asian Institute of Technology, Thailand, 2005
- M.S. (Business Administration), Strayer University Washington DC, U.S.A.,1997
- B.S. (Business Administration), Strayer University Washington DC, U.S.A., 1995
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร ลาภธเนศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

- Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operation Management), Nottingham University, UK., 2003
- M.S. (Human Factors and Systems Engineering), Embry-Riddle Aeronautical University, U.S.A., 1999
- B.S. (Aviation Maintenance Management), Embry-Riddle Aeronautical University, U.S.A.,1997

สำนักงานเลขานุการ

อาจารย์กชพร มูลธิจันทร์
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยบัณฑิตฯ

วุฒิการศึกษา :

- บธ.ม. (การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2558
- บธ.บ. (การตลาด) เกียรติคุณผลการเรียนดีเด่น, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552
อาจารย์สุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์
เจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานเลขานุการ
นางสาวศิวาพัชร์ เศรษฐาสิริโชติ
เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม

เจ้าหน้าที่หลักสูตร

นางสาวพนิดา อังวราวงศ์
เจ้าหน้าที่หลักสูตร
นางสาวสุพรรณี คำมา
เจ้าหน้าที่หลักสูตร
นางสาวลภัสรดา ฉากกลาง
เจ้าหน้าที่หลักสูตร

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

อาจารย์ชานนท์ สุราภา
ผู้จัดการโครงการ
นางสาวนริศรา โหรากุล
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ