สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• เปิด 5 กลุ่มวิชา เพื่อสร้างความเป็น Professional พร้อมเข้าสู่ AEC
• คณาจารย์พร้อมให้คําปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• จบเร็วภายใน 1 ปี 4 เดือน (ตามหลักสูตร)
• กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ 

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 4 เดือน 

เวลาในการศึกษา
ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์ สัปดาห์ละ 4 วัน เวลา 13.00 - 16.00 น.)
ภาคเสาร์-อาทิตย์ (วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา)
ภาคปกติ (39 หน่วยกิต) 180,000.-  บาท 
ภาคเสาร์-อาทิตย์ (39 หน่วยกิต) 200,000.- บาท


ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..
 

จุดเด่น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เรียนรู้ผ่าน Case Study ด้านการจัดการจากองค์กรชั้นนำ โดย Guru ด้านการจัดการ (การจัดการเชิงรุก)
• เรียนรู้การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤตขององค์กร
• เปิด 6 กลุ่มวิชา เพื่อสร้างความเป็น Professional พร้อมเข้าสู่ AEC 
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• จบเร็วภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)
• กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 

เวลาในการศึกษา
เรียนวันอาทิตย์  เวลา 09.00 - 20.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา)
180,000.- บาท (36 หน่วยกิต) 


ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี การบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา  • สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study  • เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  • คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา  • จบภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)  • มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

• สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นนำ ของประเทศ
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก และรู้จริงในโลกปฎิบัติ
• สารนิพนธ์รายบุคคล ประกันคุณภาพ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับหลังเรียนจบการศึกษา
• จบเร็วภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)
• กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา)
180,000.-  บาท (36 หน่วยกิต)


ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

 

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

• ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสหวิทยาการของการบริหารธุรกิจ
• ผลิตนักวิจัยคุณภาพทางการบริหารธุรกิจที่มีความชำ นาญและสามารถนำ ข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• เปิด 9 กลุ่มวิชา เพื่อสร้างความเป็น Professional
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี 

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (แบ่งชำระ 9 ภาคการศึกษา)
630,000.- บาท (60 หน่วยกิต)

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

• คุรุสภา (ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร)
• ผลการดำเนินการหลักสูตรในระดับ ดีมาก 
• เรียนกับวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ 
• ดูแลโดยคณาจารย์มืออาชีพ
• นักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น จาก สสอท. 3 ปีซ้อน

• ผลิตดุษฎีบัณฑิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่
ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี
การบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
• สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี 

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.​

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (
แบ่งชำระ 9 ภาคการศึกษา)
472,500.- บาท (60 หน่วยกิต)
ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..


อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

• สร้างนักวิชาการนักคิดนักเขียนและนักวิจัยในระดับสูงของประเทศ
• มีความรอบรู้ระดับสูงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
• สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศ
• วางแผนการศึกษาให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำ หนด
• มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
• เตรียมความพร้อมให้สามารถทำ วิทยานิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ Coursework
• มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 


ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี 

เวลาในการศึกษา 
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (แบ่งชำระ 9 ภาคการศึกษา)

630,000.-  บาท (60 หน่วยกิต)
ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..
 

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ