สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย       :   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   :   Master of Business Administration Program
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       :  บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :  M.B.A. 

เปิด 5 กลุ่มวิชาความสนใจ
• การจัดการองค์การองค์การสมัยใหม่  
• การเงินและการลงทุน 
• การตลาดเชิงกลยุทธ์ 
• บูรณาการการจัดการธุรกิจ 
• โลจิสติกส์และโช่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม

เวลาในการศึกษา
ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์ สัปดาห์ละ 4 วัน เวลา 13.00 - 16.00 น.)
ภาคเสาร์-อาทิตย์ (วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.)


ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
• ภาคปกติ 180,000.-  บาท (แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา)

• ภาคเสาร์-อาทิตย์ 200,000.-  บาท  (แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา)

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

 

จุดเด่น

• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• เปิด 5 กลุ่ม เพื่อสร้างความเป็น Professional พร้อมเข้าสู่ AEC
• คณาจารย์พร้อมให้คําปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• จบเร็วภายใน 1 ปี (ตามหลักสูตร)

ปรัชญาของหลักสูตร
การพัฒนามหาบัณฑิตด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาค้นคว้าด้วยปัญญาและคุณธรรมและการนำพาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้มีความยั่งยืน

ก้าวที่สำคัญในการศึกษามิใช่เพียงก้าวแรก หากแต่หมายถึงทุกย่างก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ขอแสดงความชื่นชมที่คุณได้ตัดสินใจที่จะก้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง อาจารย์เชื่อมั่นว่าถึงคุณจะเคยทำงาน หรือประกอบกิจการใดมาบ้างแล้วหรือไม่ก็ตาม การตัดสินใจที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และที่สำคัญหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น ไม่ได้เน้นเพียงเรื่องของการถ่ายทอดทฤษฎีหรือองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และสามารถนำพากิจการของตนเองหรือของนายจ้างให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การมีเพื่อน การมีเครือข่ายที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักบริหารควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา M.B.A. ภาคปกติ ภาคเสาร์-อาทิตย์ การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตร M.B.A.  

การพัฒนามหาบัณฑิตด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาค้นคว้าด้วย  ปัญญา  และคุณธรรมและการนำพาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้มีความยั่งยืน

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารจัดการธุรกิจ  โดยใช้ทรัพยากรภายนอกและความร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และด้วยสภาวการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานกำหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจําปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุมธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร ลาภธเนศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ บุญสนอง
ดร.บุญยเกียรติ โชควัฒนา
ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ดร.ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ ดังนี้

1. ทำงานในตำแหน่งงานบริหารขององค์กรธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
- ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลวางแผน ให้คำปรึกษา
- ฝ่ายการตลาด
- ฝ่ายขาย
- ฝ่ายสนับสนุนการผลิต
- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
- ฝ่ายจัดซื้อจัดหา เป็นต้น
2. เป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ
3. เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ
 
นอกจากนี้  ในกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักวิจัย หรืออาจารย์ มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

 
ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร (PLO)
1. PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมืออาชีพ
2. PLO2 แสดงออกถึงทักษะการบูรณาการ การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองโลกของการเปลี่ยนแปลง
3. PLO3 แสดงออกถึงแนวคิดเชิงบูรณาการและความมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและความฉลาดทางอารมณ์อย่างมีเหตุผล

ผลการเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร (Sub PLO)
1. PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมืออาชีพ
PLO1 Sub1 : ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย เพื่อแก้ไขปัญหาในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
PLO1 Sub2 : สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน 
PLO1 Sub3 : เข้าใจและอธิบายได้ถึงแนวทางในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
PLO1 Sub4 : เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ ที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
2. PLO2
PLO2 Sub1 : แสดงออกถึงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารธุรกิจในองค์กรของตนเอง
PLO2 Sub2 : แสดงออกถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารอย่างมืออาชีพให้กับองค์กรหรือเครือข่ายต่างๆ ในโลกของการเปลี่ยนแปลง
PLO2 Sub3 : แสดงออกถึงความสามารถเชิงการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
PLO2 Sub4 : แสดงออกถึงทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
PLO2 Sub5 : แสดงออกถึงความสามารถในการคัดเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและสอดคล้องกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
 
3. PLO3 แสดงออกถึงแนวคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจและความมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและความฉลาดทางอารมณ์อย่างมีเหตุผล
PLO3 Sub1 : แสดงออกถึงความเป็นผู้นำทางความคิดในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง
PLO3 Sub2 : แสดงออกถึงแก้ไขปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ความฉลาดทางอารมณ์และหลักเหตุผล
PLO3 Sub3 : แสดงออกถึงความพร้อมและเห็นคุณค่าของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย       :  หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   :  Master of Modern Organizational Management
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)        :  หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)         :  จ.อ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :  Master of Modern Organizational Management
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :  M.Org.M.

เปิด 9 กลุ่มวิชาความสนใจ
• จิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
• การจัดการธุรกิจข้ามชาติ
• ดิจิทัลกับการจัดการธุรกิจ
• การจัดการภาครัฐและเอกชน
• การจัดการธุรกิจสื่อและดิจิทัล (คณะนิเทศศาสตร์)
• การจัดการไมซ์และอีเว้นท์ (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ)
• การจัดการวิศวกรรมและโครงการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
• การจัดการธุรกิจความปลอดภัยทางการบินและการคมนาคม (วิทยาลัยการบินและคมนาคม)
• การจัดการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระยะเวลาในการศึกษา 
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม


เวลาในการศึกษา
เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.30 น.


ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
180,000.- บาท (36 หน่วยกิต) 
(แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ภาคละ 60,000 บาท)

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

จุดเด่น

การจัดการโดยเน้น คน-งาน-ระบบ เป็นความสมบูรณ์
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับธุรกิจ

• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

• เรียนรู้ผ่าน Case Study ด้านการจัดการจากองค์กรชั้นนำ โดย Guru ด้านการจัดการ (การจัดการเชิงรุก)
• เรียนรู้การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤตขององค์กร
• เปิด 9 กลุ่ม เพื่อสร้างความเป็น Professional 
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• เรียนวันอาทิตย์วันเดียว จบเร็วภายใน 1 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการองค์การ ทั้งองค์การที่มุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังกำไร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางการจัดการองค์การจากโลกตะวันตกและตะวันออกไปใช้ในการจัดการองค์การต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์จากภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

น.อ.หญิง ศ.ดร.ทิพยรัตน์ พัชรวรรัช
รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
ผศ.ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
ดร.วิทยา ประยงค์พันธ์
ดร.สมชาย หัชลีฬหา
ดร.พัชราภา ภักดีรัตน์
ดร.วัชรพจน ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.ชัยนรินทร์ ธีรไชยพัฒน์
ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์
ดร.ภาณี เชาว์ปรีชา
ดร.ทายาท ศรีปลั่ง
ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์
ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย
ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร
ดร.ปุญณภณ เทพประสิทธิ์
ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล
อาจารย์สมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง
อาจารย์กิตติพันธ์ อาชาปราโมทย์
คุณเอกราช ศาลยุติเดช
คุณภาณี เสถียรพจน์
และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ จากภาครัฐและเอกชน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

 

หลักสูตรการจัดการองค์การสม้ยใหม่มหาบัณฑิต ได้บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ ดังนี้

- อาจารย์สอนด้านการจัดการในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิจัยด้านการจัดการองค์การ พฤติกรรมองค์การ พัฒนาองค์การ จริยธรรมองค์การ  เป็นต้น
- ผู้จัดการโครงการ (Project manager)
- หัวหน้างานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน
- บุคลากรที่ทำหน้าที่ทางด้านงานเอกสาร  ประสานงาน  และอื่น ๆ ในองค์การทุกประเภท
- บุคลากรในหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์  ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
 
180,000.-  บาท (36 หน่วยกิต)

(แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคละ 60,000 บาท)

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

 

จุดเด่น

• สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นนำ ของประเทศ
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก และรู้จริงในโลกปฎิบัติ
• สารนิพนธ์รายบุคคล ประกันคุณภาพ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับหลังเรียนจบการศึกษา
• จบเร็วภายใน 1 ปี 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
ดร.จักรี ไชยพินิจ
ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์
ดร.ชฎิล โรจนานนท


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ในปีแรกเปิดดำเนินการ มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนในสังกัดทุกคน หลังจากผู้อำนวยการคนแรกได้ลาออกคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรจนกระทั่งปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่ง ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิมหลายประการ และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2559

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนสอนในหลายด้านด้วยกัน ในด้านนักศึกษา มีนักศึกษาสามารถนำผลงานเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติมากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557  ในด้านอาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการประเทศอินโดนีเซียและมีผลงานตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาตินอกจากนั้นหลักสูตรเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการวิจัย  ตลอดจนหลักสูตรมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสร่วมเข้ารับการอบรมในสายงานที่ปฏิบัติมากขึ้น

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการนำแนวคิด ทฤษฎีการบริหารต่างๆ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งการพัฒนาองค์การและงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการบริหารทั้งแนวคิดและเทคนิควิธีการบริหาร เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบการสอน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามความสนใจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของผู้เรียนและในอีกด้านหนึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร             
ภาษาไทย       :  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา               
ชื่อเต็มภาษาไทย       :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย        :   บธ.ด.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :   Doctor of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :   D.B.A.

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม


เวลาในการศึกษา
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
630,000.- บาท (60 หน่วยกิต)

(แบ่งชำระ 9 ภาคการศึกษา ภาคละ 70,000 บาท)

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

จุดเด่น

• ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสหวิทยาการของการบริหารธุรกิจ
• ผลิตนักวิจัยคุณภาพทางการบริหารธุรกิจที่มีความชำ นาญและสามารถนำ ข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจําปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุมธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกุร ลาภธเนศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ บุญสนอง
ดร.บุญยเกียรติ โชควัฒนา
ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ดร.ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร
ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงในองค์การระหว่างประเทศ องค์การอิสระ ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับผู้เชี่ยวชาญขึ้นไป อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย ที่ปรึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการที่คิดค้นและใช้นวัตกรรมทางด้านบริหารธุรกิจ ฯลฯ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      : หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)      :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)       :  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Doctor of Philosophy (Educational Administration)    
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  Ph.D. (Educational Administration)


ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน  เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม


เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.​

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
500,000.-  บาท (60 หน่วยกิต)

(แบ่งชำระ 9 ภาคการศึกษา)

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..

จุดเด่น

• คุรุสภา (ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร)
• ผลการดำเนินการหลักสูตรในระดับ ดีมาก 
• เรียนกับวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ 
• ดูแลโดยคณาจารย์มืออาชีพ
• นักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น จาก สสอท. 3 ปีซ้อน
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่ ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
• สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” มีภาวะผู้นำที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตสู่สายงานอาชีพ อาทิ

- ผู้บริหารสถานศึกษา  
- ผู้บริหารการศึกษา
- นักบริหาร (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)
- นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
- นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
- อาจารย์มหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการบริหารการศึกษา และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     ​1. มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ในหลักการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบของการปฏิรูปการบริหารศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านการบริหารการศึกษาไปปรับใช้ในการทำงาน
     2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะในการจัดการความรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
     3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
     4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพผู้บริหาร และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน
     5. มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
PLO บูรณาการความรู้ทางการบริหารการศึกษาข้ามศาสตร์อย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
PLO ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล
PLO ใช้ทักษะในการบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพที่ตอบสนองโลกของการเปลี่ยนแปลง
PLO บริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองโลกในศตวรรษที่ 21
PLO แสดงออกถึงความมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
PLO แก้ไขปัญหาทางการศึกษาด้วยความฉลาดทางอารมณ์อย่างมีเหตุผล 

Knowledge :
PLO1
K-1 : วิเคราะห์ความรู้ทางการบริหารการศึกษากับศาสตร์อื่น
K-2 : สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบูรณาการข้ามศาสตร์มาใช้ประโยชน์เพื่อการบริหาร
K-3 : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
PLO2
K-4 : เปรียบเทียบการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
K-5 : พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพสู่ระดับสากลโดยใช้องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ

Skill :
PLO3
S-1 : แสดงความเป็นผู้นำในการบริหารการศึกษาในองค์กรของตนเอง
S-2 : แสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารอย่างมืออาชีพให้กับองค์กรหรือเครือข่ายต่างๆ ในโลกของการเปลี่ยนแปลง
PLO4 บริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองโลกในศตวรรษที่ 21
S-3 : ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา
S-4 : คัดสรรนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาองค์กรทางการศึกษา ในโลกศตวรรษที่ 21

Attitude :
PLO5 แสดงออกถึงความมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
A-1 : แสดงความเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง
PLO6 แก้ไขปัญหาทางการศึกษาด้วยความฉลาดทางอารมณ์อย่างมีเหตุผล
A-2 : แก้ไขปัญหาทางการศึกษาโดยใช้ความฉลาดทางอารมณ์และหลักเหตุผล