สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   :  Master of Public Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)  :  รป.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :  Master of Public Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :  M.P.A

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  
180,000.-  บาท (36 หน่วยกิต)
(แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคละ 60,000 บาท)

 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

จุดเด่น

• สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นนำ ของประเทศ
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก และรู้จริงในโลกปฎิบัติ
• สารนิพนธ์รายบุคคล ประกันคุณภาพ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับหลังเรียนจบการศึกษา
• จบเร็วภายใน 1 ปี 

ปรัชญาของหลักสูตร
การศึกษาสาขาวิชานี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน 4 ด้านหลักๆ คือ
1. การสร้างทักษะความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดที่ศึกษา มาพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาการปฏิบัติในวิชาชีพของตนเอง
2. การสร้างทักษะความรู้ความสามารถในด้านนวัตกรรมทางการบริหารงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
3. การสร้างทักษะความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัย
4. การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้และหรือผลการวิจัยกับการปฎิบัติทางวิชาชีพ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ในปีแรกเปิดดำเนินการ มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนในสังกัดทุกคน หลังจากผู้อำนวยการคนแรกได้ลาออกคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรจนกระทั่งปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่ง ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิมหลายประการ และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2559

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนสอนในหลายด้านด้วยกัน ในด้านนักศึกษา มีนักศึกษาสามารถนำผลงานเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติมากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557  ในด้านอาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการประเทศอินโดนีเซียและมีผลงานตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาตินอกจากนั้นหลักสูตรเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการวิจัย  ตลอดจนหลักสูตรมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสร่วมเข้ารับการอบรมในสายงานที่ปฏิบัติมากขึ้น

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการนำแนวคิด ทฤษฎีการบริหารต่างๆ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งการพัฒนาองค์การและงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการบริหารทั้งแนวคิดและเทคนิควิธีการบริหาร เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบการสอน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามความสนใจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของผู้เรียนและในอีกด้านหนึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศ
 

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ


1. ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ในหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานเอกชน
2. นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
3. นักปฎิบัติในหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานเอกชน


ติดตามกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้ที่
facebook : Public Ad. Sripatum
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย    :   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :   Master of Business Administration Program
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   :  บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)      :  Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :  M.B.A. 

เปิด 6 กลุ่มสาขา

•  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
•  บูรณาการการจัดการธุรกิจ 
•  การตลาดดิจิทัล 
•  การจัดการวิศวกรรม 
•  ธุรกิจดิจิทัล
•  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 


ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
เรียนเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
• ภาคเสาร์-อาทิตย์ 220,000.-  บาท  
(แบ่งชำระ 3 ภาค ภาค 1, 2 ภาคละ   75,000 บาท และภาค 3 = 70,000 บาท)

 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

จุดเด่น

• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• เปิด 3 กลุ่มสาขา เพื่อสร้างความเป็น Professional พร้อมเข้าสู่ AEC
• คณาจารย์พร้อมให้คําปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• จบเร็วภายใน 1 ปี (ตามหลักสูตร)
หลักสูตรระดับปริญญาโทเอกที่เปิดรับ
ปรัชญาของหลักสูตร
การพัฒนามหาบัณฑิตด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาค้นคว้าด้วยปัญญาและคุณธรรม และการนำพาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้มีความยั่งยืน

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจําปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร ลาภธเนศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ บุญสนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร
อาจารย์ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ ดังนี้

1. ทำงานในตำแหน่งงานบริหารขององค์กรธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
- ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลวางแผน ให้คำปรึกษา
- ฝ่ายการตลาด
- ฝ่ายขาย
- ฝ่ายสนับสนุนการผลิต
- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
- ฝ่ายจัดซื้อจัดหา เป็นต้น
2. เป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ
3. เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ
 
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักวิจัย หรืออาจารย์ มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย    :  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :  Master of Management Program
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)  :  กจ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :  Master of Management
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :  M.M.

เปิดกลุ่มสาขา
• จิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระยะเวลาในการศึกษา 
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
220,000.- บาท (36 หน่วยกิต) 
(แบ่งเป็น 3 ภาค ภาค 1,2 ภาคละ 75,000 บาท ภาค 3 = 70,000 บาท)
 
สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

จุดเด่น

การจัดการโดยเน้น คน-งาน-ระบบ เป็นความสมบูรณ์
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับธุรกิจ
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เรียนรู้ผ่าน Case Study ด้านการจัดการจากองค์กรชั้นนำ โดย Guru ด้านการจัดการ (การจัดการเชิงรุก)
• เรียนรู้การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤตขององค์กร
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• เรียนวันอาทิตย์วันเดียว จบเร็วภายใน 1 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการองค์การ ทั้งองค์การที่มุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังกำไร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางการจัดการองค์การจากโลกตะวันตกและตะวันออกไปใช้ในการจัดการองค์การต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
น.อ.หญิง ศ.ดร.ทิพยรัตน์ พัชรวรรัช
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
ดร.วิทยา ประยงค์พันธ์
ดร.สมชาย หัชลีฬหา
ดร.พัชราภา ภักดีรัตน์
ดร.วัชรพจน ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.ชัยนรินทร์ ธีรไชยพัฒน์
ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์
ดร.ภาณี เชาว์ปรีชา
ดร.ทายาท ศรีปลั่ง
ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์
ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย
ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร
ดร.ปุญณภณ เทพประสิทธิ์
ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล
อาจารย์สมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง
อาจารย์กิตติพันธ์ อาชาปราโมทย์
คุณเอกราช ศาลยุติเดช
คุณภาณี เสถียรพจน์
และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ จากภาครัฐและเอกชน
 

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ


หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ได้บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ ดังนี้

- อาจารย์สอนด้านการจัดการในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิจัยด้านการจัดการองค์การ พฤติกรรมองค์การ พัฒนาองค์การ จริยธรรมองค์การ เป็นต้น
- ผู้จัดการโครงการ (Project manager)
- หัวหน้างานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน
- บุคลากรที่ทำหน้าที่ทางด้านงานเอกสาร  ประสานงาน  และอื่น ๆ ในองค์การทุกประเภท
- บุคลากรในหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์  ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี การบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา  • สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study  • เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  • คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา  • จบภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)  • มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Innovations in Learning and Teaching

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน)
ชื่อย่อ (ไทย)  :  ศษ.ม. (นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :  Master of  Education (Innovations in Learning and Teaching)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :  M.Ed. (Innovations in Learning and Teaching)

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา (One year program)

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  
180,000.-  บาท (36 หน่วยกิต)
(แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคละ 60,000 บาท)

สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/ อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

 

จุดเด่น

นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
หลักสูตร M.Ed. ILT ใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ (Modern Learning)
มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Project Based โดยมีการติดตามผลการเรียนรู้ (Formative Assessment) ด้วยการนำเสนอ Progressive Learning ทดแทนการสอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- ครูในสถานศึกษา
- อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
- ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรทางการศึกษา และหน่วยงานพัฒนาการศึกษา
- นักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)
- วิทยากรกระบวนการ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ การวิจัย
- นักวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษา
- นักเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร             
ภาษาไทย    :  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา               
ชื่อเต็มภาษาไทย     :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย      :   บธ.ด.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Doctor of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   D.B.A.

เปิดกลุ่มวิชาเลือก 9 กลุ่มวิชาดังนี้ 
• การจัดการการเงิน FIB
• การบัญชีเพื่อการจัดการ MAC
• การจัดการเชิงกลยุทธ์ MGT
• ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS
• การจัดการการตลาด MKT
• การจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ OHR
• การจัดการผลิตและโซ่อุปทาน OSM
• การจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ PPM
• การจัดการธุรกิจบันเทิงและธุรกิจกีฬา SEM

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
630,000.- บาท (60 หน่วยกิต)
(แบ่งชำระ 9 ภาค ภาคละ 70,000 บาท)
 

จุดเด่น

• ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสหวิทยาการของการบริหารธุรกิจ
• ผลิตนักวิจัยคุณภาพทางการบริหารธุรกิจที่มีความชำ นาญและสามารถนำ ข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา 

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพนำความรู้ไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์หลักทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง การเป็นผู้ประกอบธุรกิจสามารถวางแผนการจัดการ การวิเคราะห์ และมีความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับงานบริหารธุรกิจอย่างมีมีจริยธรรม คุณธรรม รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรเพื่อให้ทันกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อค้นพบจากงานวิจัยจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในด้านธุรกิจของประเทศชาติต่อไป
 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจําปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุมธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกุร ลาภธเนศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
ดร.บุญยเกียรติ โชควัฒนา
ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ดร.ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร

 
 

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

 

  • ​ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
  • เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงในองค์การระหว่างประเทศ องค์การอิสระ
  • ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับผู้เชี่ยวชาญขึ้นไป
  • อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
  • นักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาชีพ ที่ปรึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการที่คิดค้นและใช้นวัตกรรมทางด้านบริหารธุรกิจ ฯลฯ

ปัจจุบันการบริหารและการจัดการธุรกิจมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และหน่วยงานราชการ เพื่อรองรับการภาวะการแข่งขันรอบด้านทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการไร้พรมแดน การรวมกลุ่มทาง ด้านการค้า การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการนำเอา เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา และสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศผ่านกระบวน การทางการศึกษา ดังนั้น นักบริหารจึงจำเป็นต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับศาสตร์และ ศิลป์ในด้านบริหารและการจัดการเป็นอย่างดีจึงจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ได้ โดยจะสามารถส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ และสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านที่เน้น คุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยประยุกต์ใช์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจมาใช้ในการ บริหารองค์กรพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเสนอแนวคิด และวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในองค์การ สภาพการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแส โลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจ ประเภทต่างๆ ที่ต้องการมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าาจะเป็นด้าน การผลิต การตลาด การเงิน รวมถึงด้านการบริหารทรัพยากรด้านบุคคล เพื่อรองรับ กับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ในการบริหารทางธุรกิจ เป็นการบริหาร จัดการที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ของผู้บริหาร ทั้งจากทฤษฎี และการปฎิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นผู้บริหาร มืออาชีพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        : หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ     : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)      :  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Doctor of Philosophy (Educational Administration)    
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  Ph.D. (Educational Administration)

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.​

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
500,000 บาท (60 หน่วยกิต)
(แบ่งชำระ 9 เทอม เทอม 1 = 60,000 บาท, เทอม 2-9 เทอมละ 55,000 บาท)

สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..
 

จุดเด่น

• คุรุสภา (ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร)
• ผลการดำเนินการหลักสูตรในระดับ ดีมาก 
• เรียนกับวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ 
• ดูแลโดยคณาจารย์มืออาชีพ
• นักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น จาก สสอท. 3 ปีซ้อน
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่ ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
• สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” มีภาวะผู้นำที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

We Create Professionals by Professionals
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตสู่สายงานอาชีพ อาทิ

- ผู้บริหารสถานศึกษา  
- ผู้บริหารการศึกษา
- นักบริหาร (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)
- นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
- นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
- อาจารย์มหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการบริหารการศึกษา และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     ​1. มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ในหลักการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบของการปฏิรูปการบริหารศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านการบริหารการศึกษาไปปรับใช้ในการทำงาน
     2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะในการจัดการความรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
     3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
     4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพผู้บริหาร และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน
     5. มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้