ทุน MOU พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

UploadImage
ทุนพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เป็นบุคลากรและสมาชิกของหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ได้แก่
    - สำนักโลจิกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
    - สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
    - สมาพันธฺโลจิสติกส์ไทย
    - สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
    - สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
    - สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
     - สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 15 สิงหาคม 2560 รับทุนการศึกษา 20%  ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก

 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 15 สิงหาคม 2560 รับทุนการศึกษา 20% ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติอื่นๆ
1.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.  มีเอกสารรับรองจากต้นสังกัด (สำนักงานบุคคล)  และ บัตรพนักงาน
4.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
5.  ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด


เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป
2.  หาได้รับทุนการศึกษานี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นๆ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ : 
สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4