ทุน MOU พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

UploadImage
ทุนพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สนับสนุนทุนการศึกษา 20% ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

รายละเอียดทุนการศึกษา
1. สนับสนุนทุนระดับปริญญาโททุกหลักสูตร
2. เป็นบุคลากรและสมาชิกของหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ได้แก่

    - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
    - กรมการขนส่งทางบก
    - สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
    - สมาพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน
    - สมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
    - สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
    - สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
    - สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
    - สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3. ลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2563

คุณสมบัติอื่นๆ
1.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.  มีเอกสารรับรองจากต้นสังกัด (สำนักงานบุคคล)  และบัตรพนักงาน
4.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท
5.  ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ
1. หากได้รับทุนการศึกษานี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นๆ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. การให้ทุนการศึกษาประเภทนี้เฉพาะมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เท่านั้น


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 11 
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
LINE ID : @gradspu