ทุน MOU กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


UploadImage

ทุน MOU กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือครอบครัวของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวม อบจ.,อบต.,เทศบาล,สุขาภิบาล
ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 15 สิงหาคม 2560 รับทุนการศึกษา 30%  ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 15 สิงหาคม 2560 รับทุนการศึกษา 30% ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติอื่นๆ
1.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.  มีเอกสารรับรองจากต้นสังกัด และ บัตรพนักงาน/บัตรข้าราชการ
4.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
5.  เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือครอบครัวของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวม อบจ.,อบต.,เทศบาล,สุขาภิบาล)
6.  ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด


เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป
2.  หาได้รับทุนการศึกษานี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นๆ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ : 
สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4