​ทุน MOU บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

UploadImage
ทุน MOU บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง
(บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง )
ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 15 สิงหาคม 2560 รับทุนการศึกษา 20 % จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 15 สิงหาคม 2560 รับทุนการศึกษา 20 % จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

คุณสมบัติอื่นๆ
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. เป็นบุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง 
3.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
4.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.  หนังสือรับรองจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป
2.  หาได้รับทุนการศึกษานี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นๆ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ : 
สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4