ทุนส่งเสริมการศึกษา

UploadImage
ทุนส่งเสริมการศึกษา
(บุคคลทั่วไปที่รักในการเรียนรู้)
ประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2563 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง ระหว่าง วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2563 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2563 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2563 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2563 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2563 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

คุณสมบัติอื่นๆ
1.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป

หมายเหตุ : 
สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4