ทุนครอบครัวศรีปทุม

ทุนครอบครัวศรีปทุม 
(ศิษย์เก่า และผู้มีนามสกุลเดียวกับ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากร)
ประจำปีการศึกษา 2560


UploadImage

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2560 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง ระหว่าง วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2560 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท

ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2560 รับทุนการศึกษา 50,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2560 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

คุณสมบัติอื่นๆ
1.  เป็นบุตร หรือญาติที่นามสกุลเดียวกันกับบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.  มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหรือญาติ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ที่นามสกุลเดียวกัน
5.  มีเอกสารรับรองการเป็นศิษย์เก่า เช่น วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป

หมายเหตุ : 
สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4