ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรและครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ทุนสำหรับบุคลากรและครอบครัว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2563


UploadImage

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
  ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2563 รับทุนการศึกษา 20%  จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน  31 สิงหาคม 2563 รับทุนการศึกษา 20%  จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติอื่นๆ
1.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.  มีเอกสารรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป
2.  หากได้รับทุนการศึกษานี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นๆ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4