โลโก้คณะ   
 UploadImage
ปรัชญา
นวัตกรรม สร้างสรรค์ความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพในการจัดการภาคธุรกิจและภาครัฐ
 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการธุรกิจและการจัดการภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำนวัตกรรมการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการแก่คณาจารณ์บุคลากรนักศึกษาชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะเหล่านั้นไปใช้ได้จริงในระดับสูง

    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกโดยเน้นการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนทั้งจากองค์ความรู้ในทฤษฎีการปฎิบัติและการวิจัยมาใช้ในหลักสูตรอย่างบูรณาการและมุ่งเน้นการผสมผสานการจัดการองค์ความรู้แบบองค์รวมอย่างบูรณาการทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐเพื่อทำให้เกิดความสามารถในการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากสถานการณ์ต่างๆของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมีการจัดระบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน (TechnologyandResearchBased) ระบบการเรียนการสอนจะใช้ทฤษฎีและการวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นหลัก และมุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดและแนวปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์ทั้งในส่วนการบริหารจัดการภาคธุรกิจและภาครัฐอีกทั้งจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำนวัตกรรมในการจัดการความรู้มาใช้ในบริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาล
    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมีรูปแบบในการบริหารจัดการแบบเชิงรุกโดยเน้นการนำนวัตกรรมการจัดการงานเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารงานและให้ความสำคัญต่อการทำงานเป็นทีมและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องและการบริหารงานของวิทยาลัยฯเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานมหาวิทยาลัยต่อไป