สิทธิพงษ์ ช่างประดิษฐ์ Senior System Analyst. / true corporation


สิทธิพงษ์ ช่างประดิษฐ์
Senior System Analyst. / true corporation


 "เหตุผลที่ตัดสินใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม"
มีสาขาที่ต้องการเรียนเปิดสอนในวันเวลาที่สะดวก
เพื่อนแนะนำ และจากที่ได้ศึกษาข้อมูลทราบว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆ

นักศึกษาหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์กรสมัยใหม่
view: 0 shares: