ทิติยา ปิยะวาทิน ผู้ช่วยพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่

ทิติยา ปิยะวาทิน
ผู้ช่วยพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่

 "เหตุผลที่ตัดสินใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม" 
      เพื่อต้องการสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเอง อีกทั้งยังได้เรียนกับตัวจริงและมีประสบการณ์จริง ซึ่งทำให้ได้เนื้อหาและข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง

นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การเงิน การลงทุน และการประกันภัย
view: 0 shares: