พิสิฐ คณาธารทิพย์ งานอิสระ ด้าน E-Commerce


 พิสิฐ คณาธารทิพย์
    งานอิสระ ด้าน E-Commerce

นักศึกษาหลักสูตร
    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

 "เหตุผลที่ตัดสินใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม" 
      ผมมองหาการเปลี่ยนแปลง หาความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ และเพื่อนใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความคิด วิสัยทัศน์ และค้นหาการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับปัจจุบันและอนาคต

 
view: 0 shares: