เรือตรีหญิง ประภัสสร กาญจนะ


เรือตรีหญิง ประภัสสร  กาญจนะ
ผู้ช่วยนายทหารพลาธิการ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 กองบัญชาการกองทัพไทย

 "เหตุผลที่ตัดสินใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม" 

ตั้งใจหาที่เรียนปริญญาโทเพื่อปรับคุณวุฒิ ก็ลองหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ หลายที่  และที่เลือกมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็เพราะว่า เชื่อมั่นในคุณภาพของคณาจาร์ย ความมีมาตรฐานของการเรียนการสอน และเชื่อว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมจะมอบความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ได้ในอนาคต

 นักศึกษาหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกันภัย
view: 0 shares: