ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ทำบุญสร้างแหล่งการเรียนรู้ (ห้องสมุด) ให้นักเรียนชนบท ปีที่ 4

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม
ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ช่วยนักเรียนชนบท 
UploadImage

ยอดปริจาค ประจำปี 2561 
รวมทั้งสิ้น 329999.25  บาท
 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนในชนบท จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการสู่สังคม “หมู่บ้าน โรงเรียน และวัดแม่พริกลุ่ม พัฒนาอย่างยั่งยืน”โดยเป็นหนึ่งในโครงการมหาวิทยาลัย  ศรีปทุมเพื่อสังคม มีระยะเวลาของโครงการ ๕ ปี เริ่มจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ เตรียมจัดทำโครงการพุทธยุวเกษตรยังชีพเพื่ออาหารกลางวันบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน ศักดิ์สุนันท์วิทยาเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน  


จะเห็นได้ว่าสังคมในชนบทของประเทศไทยยังมีช่องว่างในการพัฒนาแตกต่างจากสังคมเมืองเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา วิทยาลัยศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงเล็งเห็นว่าควรเป็นแกนนำในการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม “หมู่บ้าน โรงเรียน และวัดแม่พริกลุ่ม พัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาโดยความร่วมมือของหมู่บ้าน และวัดแม่พริกลุ่ม อีกทั้งคณะ และองค์กรอื่นๆในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าว
UploadImage
                วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยผู้รับผิดชอบโครงการจึงจะเริ่มเข้าไปดำเนินการในโครงการ “หมู่บ้าน โรงเรียน และวัดแม่พริกลุ่ม พัฒนาอย่างยั่งยืน”โดยมีกิจกรรมเร่งด่วน 4 โครงการดังที่จะได้กล่าวต่อไป
วัตถุประสงค์
 เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงให้กับหมู่บ้าน โรงเรียน และวัดแม่พริกลุ่ม คือ
1.  เพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มนักเรียน คณะครู และผู้บริหารโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
2.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการพัฒนาวิชาการสำหรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน
3.  เพื่อพัฒนาด้านมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา และโรงเรียนผ่านการประเมินของ ส.ม.ศ. อย่างยั่งยืน
4.  เพื่อให้หมู่บ้าน โรงเรียน และวัดแม่พริกลุ่ม พัฒนาสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
UploadImage

และได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของวัดแม่พริกลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ก่อตั้งเมื่อ วันที่  ๒๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔  โดยความคิดริเริ่มของพระครูสุนันท์นวกิจ  (ครูบาบุ)  อดีตสาธาณูปการอำเภอแม่พริกและเจ้าอาวาสวัดแม่พริกลุ่มในขณะนั้นได้เห็นว่าสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในอำเภอแม่พริกยังไม่มีทำให้กุลบุตรกุลธิดาในอำเภอแม่พริกที่เป็นชาวเกษตรกรขาดโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนฯเปิดสอนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยปัจจุบันมีจำนวนสามเณรที่ศึกษา ๕๘ รูป นักเรียน  ๘๒๐ คน แต่โรงเรียนฯยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียนฯอีกเป็นจำนวนมาก

กำหนดการทอดผ้าป่าสร้างห้องสมุด  ณ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2561  
view: 348 shares: