ข่าว/กิจกรรม

โอกาสลู่ทางการค้าไทยในรัฐฉาน By วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage


        โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์นั้น ทำให้ธุรกิจปัจจุบันนี้มีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหลายๆปัจจัยทั้งจากสภาวะแวดล้อมภายในประเทศและภายนอกรวมถึงคู่แข่งรายใหม่จากต่างประเทศเข้ามาสู่ตลาดในประเทศ  การส่งออก ถือเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการไทยมุ่งเน้นในปัจจุบันเพราะด้วยโอกาสการรวมตัวของประชาคมอาเซียน       
        รัฐฉาน เป็นหนึ่งในรัฐของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างมุ่งเน้นขยายตลาดไปยังรัฐฉาน อีกทั้งรัฐบาลไทยมีการผลักดันให้มีการขยายตลาดไปยังรัฐฉาน เพราะด้วยโอกาสในการขยายการค้าชายแดนเข้าสู่รัฐฉานนั้น พบว่า สินค้าอุปโภคบริโภคมีโอกาสากที่สุด เพราะรัฐฉานมีอาณาเขตติดต่อกับไทย ได้รับอิทธิพลจากสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาต่างๆ และที่ผ่านมามีการนำเข้าสินค้าไทยด้านอำเภอแม่สายและกระจายไปทั้งรัฐฉาน ทำให้ประชาชนในรัฐฉานทั้งตองยี เชียงตุง และเมืองท่าขี้เหล็กต่างนิยมสินค้าไทย รัฐบาลไทยเองกำลังผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่าย และสร้างพันธมิตรทางการค้ากับผู้ประกอบการในรัฐฉาน เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและต่อสู้กับสินค้าจากจีนที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการได้ ร่วมหารือกับนายสมาคมสมาคมเอสเอ็มอีโกอินเตอร์ในการจัดสัมมนาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมงานสัมมนาและเจรจากับผู้บรรยาย(พลเอกเจ้ายอดศึก) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของรัฐฉาน อีกทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการคาการลงทุนกับผู้ประกอบการอีกด้วย 

ผู้ประกอบการณ์จะได้ สร้างโอกาสช่องทางการขยายตลาดไปยังรัฐฉาน และสร้างเครือข่ายผู้
ประกอบการ ระหว่างผู้บริหารสมคมฯ และวิทยากร (พลเอกเจ้ายอดศึก)
ณ Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 09.00-12.00 น. 

 
view: 407 shares: