ผลงานและรางวัล

คุณฐะปะนีย์ ไตรยาณ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับรางวัล "ครูยุคใหม่สร้างเด็กไทย 4.0"

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ความภาคภูมิใจกับ คุณฐะปะนีย์  ไตรยาณ นักศึกษาปัจจุบัณ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับ รางวัล "ครูยุคใหม่สร้างเด็กไทย 4.0" จากเวทีการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

 
view: 223 shares: