ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560


หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล / ผศ.ดร.ปภาดา พิชยนานนท์ และ ดร.สุรีย์ฉาย พลวัน 
วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อ.11 ชั้น 11
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

view: 82 shares: