ข่าว/กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


 
ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม  2560
เวลา 12.30-17.00 น.
ณ  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 6  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
 

         
12.30 - 13.00 น.        นักศึกษารายงานตัวและลงทะเบียน ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์(อาคาร1)
13.00 – 13.45 น.       ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยและกิจกรรมทำความรู้เพื่อนใหม่
13.45 – 14.00 น.       แนะนำผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
14.00 – 14.30 น.       ประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่
14.30 – 15.00 น.       คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
15.00 – 16.00 น.       กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์
16.00 - 16.30 น.        ถ่ายรูปร่วมกันบนเวที
16.30 - 17.00 น.        ปฐมนิเทศนักศึกษาแยกตามหลักสูตรอาคาร 40 ปี
 
 
                             ****************************************************************
 
 
******การแตงกาย       แตงกายชุดสุภาพ
 
 
 
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาแยกตามหลักสูตรนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
 ประจำปีการศึกษา  2560
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม  2560
เวลา 12.30-17.00 น.
ณ  อาคาร 40 ปี (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
 
 
ห้องปฐมนิเทศ
แยกหลักสูตร
 
   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ 11-1108
   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคเสาร์-อาทิตย์ 11-12A01
   
คณะนิเทศศาสตร์  
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคเสาร์-อาทิตย์ 11-1101
   
คณะนิติศาสตร์  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ 11-1107
   
คณะบัญชี  
บัญชีมหาบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ 11-1103
   
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
การจัดการมหาบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ 11-1002
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ 11-1101 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเสาร์-อาทิตย์ 11-1208
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคเสาร์-อาทิตย์ 11-12A04
   
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคเสาร์-อาทิตย์ อาคาร 4  ชั้น 2
 

 
หลักสูตรปริญญาโท
 
 
ห้องปฐมนิเทศ
แยกหลักสูตร
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  11-1107
   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 11-12A02
   
คณะนิเทศศาสตร์  
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 11-1202
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร 11-1201
   
คณะบัญชี  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 11-1104
   
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 11-12A03
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 11-12A06
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 11-1207
   
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อาคาร 4  ชั้น 2
   
 
 
 
 

สำหรับผู้ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท- ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 260 โปรดศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง และท่านสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าจอดได้ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ลานจอดรถอาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, จุดที่ 2 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ติดกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ฝั่งโรงเรียนสารวิทยา), จุดที่ 3 ลานจอดรถอาคาร 11 ชั้น B2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 


 
 
 
 
 
 
 
view: 73 shares: