ข่าว/กิจกรรม

M.B.A. เปิดมุมมองที่แตกต่างสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ

ทำงานให้หนัก เพราะงานหนักคือกุญแจไปสู่ความสำเร็จ แต่ต้องเป็นการทำงานหนักอย่างมีนัย และมีเป้าหมายรวมถึงแผนที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ๆ ด้วย นอกจากนั้น อย่าลืมศึกษาเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ประหยัด การออมเงินเป็นจุดเริ่มต้นของคนรวย เพราะการออมทำให้เรามีเงินก้อนเพื่อนำไปลงทุน โดยมาร์คนั้นจะประหยัดในทุกอย่างที่ไม่จำเป็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด
ไม่เป็นหนี้ การเริ่มต้นชีวิตด้วยเป็นหนี้ โดยเฉพาะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จะทำให้เราต้องใช้พลังในการสร้างทรัพย์สินมากกว่าเดิม และการเริ่มต้นธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินเสมอไป เพียงแค่ทำงานหนัก ตอบสนองความต้องการของคนให้มาก ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีได้
รับฟัง feed back เป้าหมายของมาร์คคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มาร์คจะขาดไม่ได้เลยก็คือ “การรับฟังฟีดแบคจากลูกค้า” เพราะความคิดเห็นของลูกค้า สำคัญกว่าทุกงานวิจัยการตลาดในโลกนี้


ก้าวที่สำคัญในการศึกษามิใช่เพียงก้าวแรก หากแต่หมายถึงทุกย่างก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ขอแสดงความชื่นชมที่คุณได้ตัดสินใจที่จะก้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง อาจารย์เชื่อมั่นว่าถึงคุณจะเคยทำงาน หรือประกอบกิจการใดมาบ้างแล้วหรือไม่ก็ตาม การตัดสินใจที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และที่สำคัญหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยศีปทุม นั้นไม่ได้เน้นเพียงเรื่องของการถ่ายทอดทฤษฎีหรือองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และสามารถนำพากิจการของตนเองหรือของนายจ้างให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การมีเพื่อน การมีเครือข่ายที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักบริหารควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา M.B.A. ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์ การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตร M.B.A. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิดสอน ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ 

      
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11

โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
Line@ : @gradspu
 
view: 846 shares: