บริการวิชาการ

บทความวิจัยทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
1. ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์  หลักสูตร  การจัดการดุษฏีบัณฑิต กลุ่มวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ

  
2. ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล หลักสูตร การจัดการดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  อู่อ้น
  
3. ดร.นฤตย์ราภา ทรัพย์ไพบูลย์ หลักสูตร การจัดการดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์           
อาจารย์ที่ปรึกษา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  อู่อ้น


4. ดร.วนิชย์  ไชยแสง  หลักสูตร การจัดการดุษฎีบัณฑิต  กลุ่มวิชา การจัดการธุรกิจ                                      
 อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวิช  สุดสาคร

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
1. ดร.เฉลิมพล  จินดาเรือง     หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชา ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
      อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ณัฐสพันธ์  เผ่าพันธ์
 

view: 0 shares: