บริการวิชาการ

การจัดทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการจัดทำบทความวิชาการ 15 หน้า
Download แบบฟอร์มการจัดทำบทความวิชาการ 15 หน้า 
 
การจัดทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
คู่มือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ปรับปรุง พ.ศ. 2561
Download รูปแบบไฟล์ .pdf
Download รูปแบบ e-book (booklet)
ขั้นตอนการดำเนินการขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ขั้นตอนการบันทึกเทปขณะสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

แนวทางสนับสนุนและการติดตามการทำวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาเอก 
เนื้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก
ระบบติดตามเกรดเพื่อผลสัมฤทธิ์ 
Why EndNote for dissertation?
 
view: 0 shares: