ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด

 
นายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์ 
กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด 


 
ธุรกิจด้านที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ มีผลงานเชิงประจักษ์อย่างโดดเด่น อาทิ การได้รับการคัดเลือกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยให้ บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงพันธมิตรการค้ากับบริษัทข้ามชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษาการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินจังหวัดกระบี่ การสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับทัศนคติภาคประชาชนเพื่อการยอมรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย  เป็นต้น

จากความสามารถในการประกอบกิจการงานดังกล่าว นับได้ว่านายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์  ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ สังคมและประเทศชาติ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บัณฑิตรุ่นใหม่ได้อย่างดี  คณะกรรมการมหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ให้แก่ นายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
UploadImageUploadImage
view: 0 shares: