ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ร่วม 5 องค์กร สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในครั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจาก 5 องค์กร เพื่อรวบรวมปัจจัย ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน และกีฬา เพื่อมอบให้กับ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ท่านคณบดี ดร.วิชิต อู่อ้น ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน และ ดร.เกรียงไกร สัจจุหฤทัย ได้เข้ารับสิ่งสนับสนุนจากผู้ประกอบการ พร้อมทั้งได้หารือกันจะทำกรอบการสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งในระยะเวลา 5 ปี  
ทางวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ 5 องค์กร ได้แก่ บจก.ศิริดำรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง โดย คุณดำรงฤทธิ์  อุดมผล และ คุณอณงค์ศิริ  แก้วสด, บจก.ฟิวเจอร์มาสเตอร์ โดย คุณกัลป์ปภัส ธนรัตน์อยู่ฑิต และ คุณชูเกียรติ พงศ์ชัยโชค, ร้านอุดมกิจค้าของเก่า โดยคุณทองเหนียม ภาคีผล, ตลาดพระรูป โดย คุณสุดใจ แซ่เต๋ง, และ บจก.เวิลด์โปรแทรเวิล โดย คุณรุ่งนภา คำพญา 
ด้วยการสนับสนุนและอนุเคราะห์ในปัจจัยต่างๆของ 5 องค์กร จะนำพาให้โครงการได้รับความสำเร็จต่อไป ทั้งนี้ทางวิทยาลัยจะติดตาม และรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง