ข่าว/กิจกรรม

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

 
งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
The 11th Regional Conference on Graduate Research 2023 (Hybrid Conference)
Theme “ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION FOR SUSTAINABILITY” 
(การเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อความยั่งยืน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 
http://www.spurcgr.net/?pid=15&step=1

กำหนดการ templete และตัวอย่างบทความ 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1GYO9WKEDyuisNWuTFdzckFDRtLhzp8ZO

หน่วยงานผู้ร่วมดำเนินงานโครงการ
    1. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
    2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
    3. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
    4. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    8. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    11. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
    12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    13. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
    14. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
    15. มหาวิทยาลัยธนบุรี 
    16. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรุงเทพมหานคร)  
    17. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี) 
    18. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น) 


หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและเศรษศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 The 11th Regional Conference on Graduate Research 2023 “GRADSPUCON2023 (รูปแบบ Hybrid Conference) ภายใต้ Theme “ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION FOR SUSTAINABILITY” (การเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อความยั่งยืน) เป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ภาครัฐและเอกชน สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านวิชาการที่กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดแนวคิดเพื่อต่อยอดผลงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้จริง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

 
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาการบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในนานาอารยประเทศ
     2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ตลอดจนมีเวทีภายในประเทศสำหรับการฝึกฝนการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้
     3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น


ขอบข่ายผลงานที่นำเสนอ
การประชุมรับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา คือ
  1. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
  3. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. กลุ่มวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

กำหนดการสำคัญ
    1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 1 มิถุนายน 2566
    2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 1 มิถุนายน 2566
ประเภทการนำเสนอ ค่าลงทะเบียน ONLINE ค่าลงทะเบียน ONSITE
2.1 Oral Presentation ระดับชาติ 1,500 บาท/บทความ 2,500 บาท/บทความ
2.2 Oral Presentation ระดับนานาชาติ 2,000 บาท/บทความ 3,000 บาท/บทความ
2.3 กรณีเข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอผลงาน) 500 บาท/คน 1,000 บาท/คน

วิธีการชำระเงิน
ชำระค่าลงเบียนโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี  006-3-700181
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ)

   3. ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในรูปแบบไฟล์ Ms.Word และ .pdf 
ส่งได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2566
ส่งไปยัง email: gradspucon@gmail.com
   4. ประกาศผลการตอบรับบทความวิจัย (แจ้งกลับทางอีเมล์ที่นำส่งบทความ) หลังจากได้รับบทความฉบับสมบูรณ์​ ภายใน 2 วัน หรือภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2566
หมายเหตุ : ผู้นำเสนอผลงาน Online จะได้รับใบประกาศนียบัตร ของที่ระลึก ใบเสร็จ ผ่านช่องทางไปรษณีย์​
 
กำหนดการ
งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565
The 11th Regional Conference on Graduate Research 2023 (Hybrid Conference)
Theme “ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION FOR SUSTAINABILITY”
(การเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อความยั่งยืน)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-17.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 2 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11 ชั้น 14) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม
09.00-09.10 น.  เปิดงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค
                      พิธีกรดำเนินงาน  
                      ดร.นนทิพันธ์  ประยูรหงส์   อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ (ภาคภาษาไทย)
                      คุณวิจิตรา โพธิ์ทองนาค     ศิษย์เก่าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
                                                        (ภาคภาษาอังกฤษ)
                      กล่าวเปิดงาน โดย 
                      รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น 
                      คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
09.10-10.00 น.  การบรรยายพิเศษ 
                     หัวข้อ “ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION FOR SUSTAINABILITY”
                     (การเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อความยั่งยืน) โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker)
10.00-12.00 น.  นำเสนอผลงานช่วงละ 10-15 นาที 
                      ณ ห้องนำเสนอผลงาน อาคาร 11 ชั้น 11 (Hybrid Conference)
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.30 น.  นำเสนอผลงานช่วงละ 10-15 นาที 
                      ณ ห้องนำเสนอผลงาน อาคาร 11 ชั้น 11 (Hybrid Conference)
17.30 น.           ปิดงานการประชุมวิชาการฯ

หมายเหตุ:     
๐ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๐ การจัดกิจกรรมพึงปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม


วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทรศัพท์  นางสาวกชพร มูลธิจันทร์ 02 579 1111 ต่อ 3000 / 087-592-2552
โทรศัพท์  ผศ.ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ 02 579 1111 ต่อ 3023 / 089-798-9559
e-mail    gradspucon@gmail.com
view: 729 shares: